Potrzebujesz porady w doborze płytek? Zadzwoń +48 517 114 290
PRÓBKA PODŁOGI

Warunki handlowe

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE – ZAKRES OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW HANDLOWYCH

1.1 Celem tychWarunków handlowych jest określenie wzajemnych praw i obowiązkówstron umowyprzysprzedaży wszystkich wyrobów (towarów) i związanych z tym usługFortemix, s.r.o., z siedzibą Kirilovova 812, 73921 Paskov, numer identyfikacyjny: 26868211, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, Czechy, pod sygn. akt C 28754.

1.2 Warunki handlowe są zgodnie z przep. § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz. U., czeskiego kodeksu cywilnego, w aktualnej wersji (zw. dalej „Kodeksem cywilnym“) integralnym elementem opisanego poniżej stosunku umownego i regulują zwłaszcza powstanie, dodatkowe warunki i wygaśnięcie stosunku umownego, w ramach których spółka Fortemix, s.r.o. występuje jako sprzedający, wykonawca lub podmiot o podobnej pozycji (zw. dalej „Sprzedającym“), a inny podmiot jako kupujący, zamawiający lub podmiot o podobnej pozycji (zw. dalej „Kupującym“).

1.3 Sprzedający i Kupujący są dalej w tekście niniejszych Warunków handlowych określani wspólnie jako Strony umowy.

1.4 Warunki handlowe są publikowane na poniższej stronie internetowej Sprzedającego: https://www.fortemix.cz/

1.5 Odmienne uzgodnienia w pisemnej umowie lub w innym pisemnym porozumieniu, zawartym nitp.stawie porozumienia obu Stron umowy, mają pierwszeństwo przed treścią Warunków handlowych.

1.6 Sprzedający informuje Kupującego, że ogólnie nie będzie nieakceptowaćwarunków handlowychKupującego. Zgodnie zpostanowieniami § 1751 ust. 2 Kodeksu cywilnegoSprzedającyzobowiązuje sięwykluczyć zastosowaniewarunków handlowychKupującego swoim nowym przejawem woli i to bez zbędnej zwłoki po złożeniu oferty i jej przyjęciu, jeżeli obieStrony umowy odwołają się do swoichwarunków handlowych.

1.7 Warunki handlowe zaczynają obowiązywać z dniem 1. 9. 2020.

2 PRZEDMIOT UMOWY – ZAWARCIE TRANSAKCJI

2.1 Nitp.stawie zapytania Kupującego, Sprzedający opracowuje ofertę. Oferta zawiera cenę sprzedaży oraz specyfikację produktu (zw. dalej „Ofertą“). Tak złożona oferta Sprzedającego jest zawsze nową ofertą zawarcia umowy i nigdy nie może być traktowana jako przyjęcie oferty w rozumieniu przep. § 1740 ust. 2 i 3 Kodeksu cywilnego. Zapytanie Sprzedającego jest zawsze tylko impulsem do opracowania oferty i nigdy nie traktuje się go jako oferty zawarcia umowy. ZainteresowanieKupującegojest zawszetylkopropozycją do sporządzeniaoferty inigdynie jest uważane za propozycję zawarciaumowy.

2.2 OfertaKupującego nie nakłada naSprzedającego obowiązku zawarciaumowy kupna. 

2.3 Ceny sprzedaży podane w Ofertach są umowne i obowiązują 30 dni od daty wystawienia, o ile nie określono inaczej.

2.4 Sprzedający zgodnie z przep. § 1732 Kodeksu cywilnego składa propozycję zawarcia umowy poprzez wysłanie Oferty.

2.5 Strony umowypostanowiły, że Kupujący przyjmuje Ofertę przez wysłanie zgody na Ofertę i to w jeden z niżej wymienionych sposobów:

a) wysłaniem e-maila na ustalony wcześniejmiędzyStronami umowyadres e-mailowy, albo na jakikolwiek adres podany na stronach internetowychSprzedającego w sekcji kontakty https://www.fortemix.cz/kontakty;

b) wysłaniemwiadomości SMS na ustalony wcześniejmiędzyStronami umowynumer telefonu;

c) albo na jakikolwiek numer telefonu podany na stronach internetowych Sprzedającego w sekcji kontakty https://www.fortemix.cz/kontakty;

d) zapłacenie faktury zaliczkowej zgodnie z Ofertą;

e) odebranie towaru;

f) „nieodrzucenie Oferty“ do siedmiu (7) dni od dnia jej wysłania;

(dalej tylko jako „Zgoda na Ofertę“).

2.6 Ceny sprzedaży podane w katalogach lub cenniku Sprzedającego, podobnie jak informacje ustne, telefoniczne czy też informacje pozyskane za pośrednictwem Internetu i odnoszące się do cen produktów Sprzedającego, są cenami niewiążącymi i mają charakter wyłącznie informacyjny. Udzielone w taki sposób informacje o cenach produktów nie są uważane za propozycję zawarcia umowy.

2.7 Zawarcie umowy kupna-sprzedaży zgodnie z przep. § 2079 Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest zobowiązanie Sprzedającego do przekazania określonego produktu Kupującemu i umożliwienie mu nabycia prawa własności do niego oraz zobowiązanie Kupującego do odebrania odpowiedniego produktu i zapłacenia Sprzedającemu uzgodnionej ceny kupna, wszystko to zaś zgodnie z dalszymi uzgodnieniami zawartymi w niniejszych Warunkach handlowych, nastąpi nitp.stawie doręczonej Sprzedającemu Akceptacji Oferty.

2.8 Dodatkowe zmiany w zawartej Umowie kupna-sprzedaży można wprowadzać wyłącznie za wzajemnym pisemnym porozumieniem stron umowy.

2.9 W przypadku, gdy Zgoda na ofertę jest wykonana z aneksem albo odstępstwem, nawet z takim, które zasadniczo nie zmienia warunków Oferty, nie jest to uważane za Zgodę na Ofertę, ale za nowąofertęKupującego.

2.10 Poza ramami powyższych procedur zawierania umowy, umowa może być zawierana zgodnie z artykułem 7 niniejszych Warunków handlowych, a zatem za pośrednictwem składu konsygnacyjnego

3 ZAKUP PRZEZ E-SHOP FORTELOCK

3.1 Kupujący ma możliwość zamiast procedury opisanejw artykule 2 tychWarunków handlowychzastosować w celu zawarciaumowy kupna ze Sprzedającym e-shop Fortelock (dalej tylko jako „E-shop“). W takim przypadku nieaplikuje się artykułu 2 Warunków handlowych, ale zawieranieumowy będzie się kierować tym artykułem – artykułem 3. Definicje wymienionew artykule 2 będą jednak stosowane i w tymartykule w niezmienionej postaci. W dalszych punktach postanowienia tychWarunków handlowychpozostają niezmiennei są aplikowane, jeżeli to możliwe. W przypadku rozbieżności między tym artykułem (artykułem 3), ewentualniejegoposzczególnymi postanowieniami i innymi postanowieniami tychWarunków handlowych, w przypadkuzakupu przez E-shop pierwszeństwo aplikacji mająpostanowienia podane w tym artykule.

3.2 Cała prezentacja towaru, znajdująca się w E-shopie ma charakter informacyjny, a Sprzedającynie ma obowiązku zawrzećumowy kupnadla tego towaru. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnegonie stosuje się.

3.3 E-shop zawiera informacje o towarze i to łącznie z podaniem cen poszczególnychtowarów. Ceny towarusąpodawane łącznie zpodatkiemod wartości dodanej. Ceny towarupozostają ważne w czasie, kiedysąwyświetlane w internetowym interfejsie e-shopu. Tympostanowieniem nie jest ograniczona możliwośćsprzedającego do zawarciaumowy kupnana indywidualnie ustalonych warunkach.

3.4 E-shop zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawątowaru. Te informacje obowiązujątylkow przypadkach, kiedytowarjest doręczanyw ramachterenu określonego przy danymtowarze w E-shopie.

3.5 Propozycja zawarciaumowy jest w trybie E-shopu wykonywana tak, że Kupującywkłada do koszyka wymaganytowar, a następnie wypełnia formularz zamówienia w E-shopie. Tak złożona oferta Kupującego jest zawsze nową ofertą zawarciaumowy inigdy nie możebyćuważana za przyjęcie oferty w znaczeniupostanowień § 1740 ust. 2 i 3 Kodeksu cywilnego. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

a) zamawianym towarze;

b) Kupującym i adresie doręczenia;

c) sposobie zapłacenia ceny kupna towaru, dane o wymaganym sposobie doręczeniazamawianego towarui;

d) informacje o kosztach związanych z dostarczeniem towaru.

3.6 Sprzedającyprzyjmuje ofertę przezwysłanie e-maila potwierdzającego akceptację zamówienia na adres, któryKupującypodał w formularzu zamówienia. Załącznikiem potwierdzającego e-maila jest zawsze faktura zaliczkowa.

3.7 Przez wysłanie potwierdzającego e-maila zgodnie z poprzednim artykułem dojdzie do zawarciaumowy kupna zgodnie zpostanowieniami § 2079 Kodeksu cywilnego.

3.8 Sprzedającyzastrzega sobie prawo odrzucenia ofertyKupującego. W takim przypadkuwysyłaKupującemu e-mail z uzasadnieniem odrzucenia, ewentualnie z nową, alternatywną ofertą. W takim przypadkuumowa kupna jest zawarta e-mailowym potwierdzeniem nowej ofertyprzez Kupującego. Kupujący ma prawo odrzucić następną ofertę bez uzasadnienia.

3.9 Dodatkowe zmiany w zawartejumowiekupna można wykonaćtylko po wzajemnym porozumieniustron umowy i to w formie pisemnej. Za formnąpisemną w tym znaczeniuuważa się e-mail.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA PRZYZAKUPIE PRZEZ E-SHOP

3.10 Zgodnie z § 1837 Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowykupna, jeżeli przedmiotem jesttowar, który był przystosowany zgodnie z życzeniemKupującego (na przykładnadruk) albo, który podlega szybkiemu zepsuciuiw przypadku, gdytowar był po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszany z innymtowarem.

3.11 Jeżeli nie chodzi o przypadekpodany w poprzednim artykulealbo o inny przypadek, kiedynie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma – jeżeli jest konsumentem – zgodnie zpostanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, prawo odstąpić od umowy kupna i to do czternastu (14) dni od odebraniatowaru, przy czymw przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajówtowarualbo dostarczenie kilku części, ten termin zaczyna biec od dnia odebrania ostatniej dostawytowaru. Odstąpienie od umowy kupna musibyćdo Sprzedającego wysłane w terminiepodanym w poprzednim zdaniu. Do odstąpienia od umowy kupna kupującymoże wykorzystać wzór formularza udostępniony przez Sprzedającego, który stanowi załącznikWarunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna, kupującymoże wysłać między innymi na adres zakładuSprzedającego albo na adres poczty elektronicznejsprzedającego info@fortemix.cz.

3.12 W przypadkuodstąpienia od umowy kupna według poprzedniego artykułu, umowa kupna jest unieważniona od początku. Towarmusibyćzwrócony Sprzedającemu do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli kupującyodstąpi od umowykupna, ponosi koszty związane ze zwrotemtowaruSprzedającemu i to również w tym przypadku, kiedytowarze względu na swój charakter nie może być zwrócony zwykłą przesyłką pocztową.

3.13 W przypadkuodstąpienia od umowy wedługart. 3.11. tychWarunków handlowychSprzedającyzwraca środki pieniężneprzyjęte od Kupującego do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego i to w taki sam sposób, w jakiSprzedającyje przyjął od Kupującego. Sprzedający jest również upoważniony do zwrotukwot przekazanychprzez Kupującego jużprzyzwrocietowaruprzez Kupującego lub w inny sposób, jeżeliKupującyzgodzi się z tymi w związku z tym nie powstaną dlaKupującego dodatkowe koszty. JeżeliKupującyodstąpi od umowykupna, Sprzedającynie ma obowiązku zwróceniaKupującemuprzyjętychśrodków pieniężnychwcześniej, niżKupującyzwróci mu towar.

3.14 Prawo do rekompensaty szkody powstałej wtowarze, Sprzedającymoże jednostronniezaliczyć przeciwko roszczeniuKupującegoo zwrot cenykupna.

4 CENA SPRZEDAŻY I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Przez cenę sprzedaży rozumie się cenę danego produktu bez VAT, zgodnie z Ofertą.

4.2 Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, cena sprzedaży nie obejmuje kosztów transportu i dostawy produktów.

4.3 Sprzedający jest upoważniony jednostronnie zmienić cenękupna w zależności od rozwoju kursu korony czeskiej w stosunku do walut zagranicznych.

4.4 Strony umowy mogą uzgodnić rabat od ceny sprzedaży. Rabat ten obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący zapłaci należycie i terminowo cenę sprzedaży z rabatem. Jeżeli Kupujący nie zapłaci należycie i terminowo uzgodnionej ceny sprzedaży z rabatem, nawet do 60 dni po terminie płatności, strony umowy uzgodniły, że uzgodniony rabat przestaje obowiązywać i Sprzedający ma prawo domagać się od Kupującego zapłaty podstawowej ceny sprzedaży.

4.5 Jeśli Strony umowy nie uzgodnią inaczej, Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę sprzedaży za produkty w gotówce do rąk własnych Sprzedającego lub bezgotówkowo, przelewem nitp. stawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Sprzedającego. Strony umowy uzgodniły, że jeżeli nie uzgodniono płatności odroczonej, to terminem płatności faktury zaliczkowej jest dzień jej wystawienia, o ile nie uzgodniono inaczej.

4.6 Odmienne warunki płatności, zwłaszcza terminy płatności, sposób płatności itp. mogą być przedmiotem pisemnej umowy lub porozumienia pomiędzy stronami umowy.

4.7 Kupujący jest w zwłoce z odbiorem produktu, jeśli niezgodnie ze swoimi zobowiązaniami, nie odbierze od Sprzedającego należycie zaoferowanego produktu lub usługi. W przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem produktu, Sprzedający ma prawo naliczyć cenę sprzedaży produktu z dniem, w którym Kupujący znalazł się w zwłoce z odbiorem produktu.

4.8 Strony umowy wiążąco postanowiły, że płatności otrzymane przez Sprzedającego od Kupującego będą zastosowane na zapłacenie roszczeń pieniężnychSprzedającego w stosunku doKupującego w następującej kolejności:

a) odsetki za opóźnienie od kary umownej;

b) płatna kara umowna;

c) dotychczas niezapłaconakara umowna;

d) odstetki z tytułu opóźnienia od podstawy cenykupna;

e) płatna podstawa cenykupna;

f) dotychczas niezapłacona podstawa ceny kupna i to zawsze na roszczeniaSprzedającego w stosunku do Kupującego z najstarszym terminem płatności.

4.9 Przez dzień zapłacenia cenykupna, jej części lub innych wierzytelnościprzelewem bezgotówkowym rozumie siędatę dopisania właściwej kwoty na rachunek bankowySprzedającego.

4.10 Jeżeli cena kupna zostaje zapłacona nitp. stawie faktury w gotówce, dokumentem podatkowym zapłaty staje się potwierdzenie wydane przez Sprzedającego.

4.11 W przypadkuopóźnieniaKupującegoz zapłatą ceny kupnaStrony umowyustalają obowiązekKupującegodo zapłaceniaSprzedającemu odsetek za zwłokęw wysokości jednej dwudziestej procenta (0,05 %) z dłużnej kwoty łącznie zVAT za każdy dzień opóźnienia.

4.12 W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny kupnalub jej części, dłuższego niż 30 dni, Kupującyma obowiązek, bez względu na jego zawinienie, zapłacićSprzedającemu karę umownąw wysokości 10 % z cenykupna, płatną do 3 dni od dnia doręczeniaKupującemu wezwania Sprzedającego, do jej zapłacenia. Zapłacenie kary umownej przez Kupującegonie wiąże się z prawemSprzedającego do rekompensaty szkody powstałej przez naruszenie obowiązku, za który została ustalona kara umowna, razem ze szkodą przekraczającą karę umowną.

4.13 Nabywca, osoba fizyczna niezarejestrowana w innym państwie członkowskim UE lub osoba, dla której nabycie towarów nie podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim UE w momencie zakończenia ich transportu, oświadcza, że nabycie towarów nie powoduje powstania obowiązku rejestracji do celów VAT w innym państwie UE oraz że na daną transakcję z perspektywy podatku VAT można zastosować procedurę One stop shop.

5 WARUNKI HANDLOWE   DOSTAWA PRODUKTÓW I TRANSPORT

5.1 Strony umowy uzgadniają, że Sprzedający dostarczy Kupującemu produkty w terminie zgodnym z ich wzajemnym porozumieniem. Strony umowy uzgadniają, że wszelkie koszty związane z dostawą produktów, łącznie z towarzyszącymi usługami (np. rozładunek, nasypanie, pojazd ciężarowy, dostawa ekspresowa) pokrywa Kupujący, o ile nie uzgodniono inaczej.

5.2 Cena transportu, jak również termin płatności i sposób zapłaty, stanowią przedmiot odrębnego porozumienia pomiędzy Stronami umowy. Jeżeli Strony umowy nie zawrą porozumienia, Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego pokrycia wszystkich kosztów związanych z transportem, zaś Kupujący ma obowiązek pokrycia takich kosztów.

5.3 W przypadku uzgodnionego sposobu zapłaty ceny sprzedaży nitp. stawie faktury zaliczkowej, Sprzedający nie ma obowiązku wysyłania produktów, tj. zapewnienia ich transportu i doręczenia, przed pełnym opłaceniem faktury zaliczkowej.

5.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej (zwłaszcza katastrof naturalnych, strajków, wojny, pożarów, przeszkód publiczno-prawnych, przeszkód uniemożliwiających transport), jak również w przypadku, gdy to nie on jest winien zwłoki.

5.5 W przypadku odbioru własnego przez Kupującego u Sprzedającego, warunki dostawy produktów podlegają klauzuli dostawy EXW Kirilovova 812, 739 21 Paskov, INCOTERMS 2010, o ile nie uzgodniono inaczej.

5.6 Strony umowy mogą uzgodnić, że Kupujący odbierze produkty z miejsca innego niż siedziba Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący ponosi wszelkie koszty, łącznie z transportem związanym z odbiorem z innego miejsca, niż wynika to z poprzedniego artykułu, o ile nie uzgodniono inaczej.

5.7 Ryzyko szkody na produkcie przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania pierwszemu przewoźnikowi.

5.8 W przypadku, gdy Kupujący wymaga w ramach Zamówienia również transportu produktów, warunki podlegają klauzuli dostawy DAP, INCOTERMS 2010, o ile nie uzgodniono inaczej.

5.9 Kupujący i Sprzedający mogą wcześniej uzgodnić cenę za dostawę towaru. Jeśli faktyczna wysokość kosztów dostawy będzie wyższa niż uzgodniona cena, dodatkowe koszty na dostawę towaru Sprzedający i Kupujący ponoszą według uzgodnionych proporcji.

5.10 Sposób dostawy towaru będzie wybrany zgodnie z wymaganiami określonymi w Zamówieniu Kupującego i naliczony przez Sprzedającego na koszt Kupującego zgodnie z faktycznymi kosztami transportu.

5.11 Kupujący ma obowiązek realizacji wszelkich środków niezbędnych do tego, aby środki transportu mogły wjechać do miejsca dostawy i aby towar mógł być rozładowany bez jakiegokolwiek ryzyka.

5.12 Kupujący jest zobowiązany do tego, by zawsze potwierdzić przewoźnikowi dowód przewozu/dostawy, od razu przy odbiorze towaru. Przez podpisanie dowodu przewozu/dostawy Kupujący potwierdza, że wysyłka produktów spełniała wszelkie warunki i wymagania, w związku z czym ewentualna późniejsza reklamacja dotycząca naruszenia opakowania przesyłki nie może zostać uwzględniona.

5.13 Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowania nie są naruszone, zaś w przypadku jakichkolwiek wad ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia takiego faktu przewoźnikowi, jak również sporządzenia w dowodzie przewozu/dostawy stosownego zapisu dotyczącego uszkodzenia, czy też sporządzenia z przewoźnikiem protokołu reklamacji, który musi bez zbędnej zwłoki przesłać Sprzedającemu.

5.14 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli nie odbierze produktów w miejscu i czasie uzgodnionej dostawy, to narusza tym samym swój obowiązek należytego i terminowego odbioru i wchodzi w stan zwłoki w zakresie odbioru towaru. W przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem towaru sprzedaży, strony umowy uzgadniają obowiązek Kupującego polegający na zapłaceniu Sprzedającemu kary umownej w wysokości jednej dwudziestej procenta (0,05%) ceny sprzedaży produktów z VAT za każdy dzień zwłoki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostawy zastępczej na koszt Kupującego. Kupujący w przypadku zwłoki z odbiorem towaru ma obowiązek zapłacenia również kosztów związanych z przechowywaniem towaru u przewoźnika. To postanowienie nie jest aplikowane, jeżeliKupującym jest konsument.

5.15 Strony umowy uzgodniły, że w przypadku zwłoki z odbiorem towaru dłuższej niż 30 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, a równocześnie Kupujący ma obowiązek, bez względu na swoją winę, zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100 % ceny kupna, płatną do 3 dni od dnia doręczenia przez Sprzedającego Kupującemu wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej przez Kupującego nie ma wpływu na roszczenia Sprzedającego w zakresie rekompensaty za szkody powstałe przez naruszenie obowiązków, za które nałożono karę umowną, w tym szkód wykraczających poza karę umowną a także nie ma wpływu na prawo do pokrycia kosztów transportu związanego z dostawą towaru. To postanowienie nie jest aplikowane, jeżeli Kupującym jest konsument.

5.16 Sprzedającydostarcza wyroby z reguły na drewnianych paletach. Zakup zwrotny palet jest zawsze przedmiotem osobnego porozumieniamiędzyStronami umowy.

5.17 Sprzedający ma prawo w przypadku stopniowej lub wielokrotnej realizacji zamówienia na rzecz tego samego Kupującego nie realizować kolejnych zamówień w przypadku, gdy dany Kupujący znajduje się w zwłoce z realizacją swojego obowiązku wobec Sprzedającego. Sprzedający ma w takim przypadku prawo zażądać również zapłaty ceny sprzedaży w alternatywny sposób (np. w gotówce przed dostawą towaru, nitp. stawie faktury zaliczkowej – pro forma, za pobraniem pocztowym itp.).

5.18 Sprzedający realizuje transport tylko na terenie Unii Europejskiej, o ile nie uzgodniono inaczej. W przypadku miejsca dostawy poza Unią Europejską, Kupujący jest zobowiązany zapewnić dany przewóz wraz z zachowaniem wszystkich warunków celnych.

6 JAKOŚĆ – PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z WADLIWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA – REKLAMACJE

6.1 Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że przy odbiorze produkt nie będzie miał wad. Sprzedający oświadcza, że produkty spełniają wszystkie wymagania techniczne zadeklarowane w deklaracji zgodności danego produktu. Produkty zachowują wymagania techniczne przez co najmniej termin przydatności podany na opakowaniu odpowiedniego produktu.

6.2 Informacje lub procedury robocze przedstawione w formie innej niż forma pisemna są niewiążące i Sprzedający nie odpowiada za nie.

6.3 Sprzedający nie odpowiada za szkody, które powstały po stronie Kupującego w związku z niefachowym postępowaniem z produktem, zwłaszcza w związku z nieprzestrzeganiem wymagań podanych w dokumentacji technicznej oraz na opakowaniu produktu, lub które poprzez przetwarzanie produktu z wadą, którą Kupujący mógł i powinien był stwierdzić.

6.4 Kupujący jest zobowiązany do obejrzenia produktu od razu po jego odbiorze, musi on przy tym sprawdzić jego właściwości oraz ilość. Kupującemu nie przysługują prawa z tytułu wadliwej realizacji zamówienia w przypadku wady, którą powinien był, przy zachowaniu zwykłej uwagi, stwierdzić przy odbiorze towaru.

6.5 Kupujący ma obowiązek zgłosić wadę w realizacji zamówienia (złożyć reklamację) bez zbędnej zwłoki po tym, gdy miał on możliwość zapoznać się z dostarczonym towarem i stwierdzić wadę, przy czym musi tak zrobić najpóźniej w okresie zdolności przechowalniczej zadeklarowanym przez Sprzedającego lub w okresie jednego roku, w zależności od tego, który z okresów jest krótszy. Najkrótszym terminem na zgłoszenie wady jest 6 miesięcy od dostawy towaru. Okres zdolności przechowalniczej liczy się od daty produkcji podanej na opakowaniu produktu do upływu terminu zdolności przechowalniczej podanego na opakowaniu produktu.

6.6 Kupujący w przypadku zgłaszania reklamacji może zażądać od Sprzedającego bezpłatnego usunięcia wady lub stosownego rabatu w odniesieniu do ceny sprzedaży; jeśli nie jest to niewspółmierne do charakteru wady (zwłaszcza jeżeli wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki), można zażądać dostawy nowego towaru pozbawionego wad lub nowej części pozbawionej wady, jeśli wada dotyczy tylko danej części.

6.7 Jeżeli naprawa lub wymiana produktu nie jest możliwa, Kupujący może nitp. stawie odstąpienia od umowy zażądać zwrotu pełnej kwoty ceny kupna.

6.8 Kupujący może zgłosić u Sprzedającego reklamację i wedle własnego wyboru zażądać, w przypadku wady oznaczającej istotne naruszenie umowy (bez względu na to, czy mamy do czynienia z wadą, którą można usunąć), usunięcia wady przez dostarczenie nowego produktu bez wady lub przez dostarczenie brakującego towaru; bezpłatnego usunięcia wady w ramach naprawy; adekwatnego rabatu w odniesieniu do ceny sprzedaży lub zwrotu ceny kupna nitp. stawie odstąpienia od umowy.

6.9 Istotnym naruszeniem umowy jest takie naruszenie, w związku z którym strona naruszająca umowę już przy zawarciu umowy wiedziała lub musiała wiedzieć, iż druga ze stron nie zawarłaby danej umowy, gdyby przewidziała przedmiotowe naruszenie.

6.10 W przypadku wady oznaczającej nieistotne naruszenie umowy (bez względu na to, czy daną wadę można usunąć) Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub uzyskania adekwatnego rabatu w odniesieniu do ceny sprzedaży.

6.11 Sprzedający nie ma obowiązku realizacji roszczeń Kupującego, jeśli udowodni, że Kupujący przed odbiorem towaru wiedział o jego wadzie lub sam ją spowodował.

6.12 Kupujący może zgłosić reklamację wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego, przy czym przez pisemne zgłoszenie reklamacji rozumie się jej wysłanie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-mail) w rozumieniu artykułu 2.2 lit a. niniejszych Warunków handlowych.

6.13 Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego, które z praw wybrał, przy zgłaszaniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Zmiana wyboru bez zgody Sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy Kupujący żąda naprawy wady, która okaże się niemożliwa do usunięcia.

6.14 Jeśli Kupujący nie wybierze z odpowiednim wyprzedzeniem swego prawa związanego z istotnym naruszeniem umowy, przysługują mu prawa takie jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

6.15 Kupujący ma obowiązek potwierdzenia zakupu produktu (najlepiej nitp. stawie dowodu zakupu). Termin na rozpatrzenie reklamacji zaczyna być liczony od przekazania/ doręczenia produktu do Sprzedającego.

6.16 Bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji jest wstrzymywany w przypadku, gdy Sprzedający nie otrzymał wszelkich dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Sprzedający ma obowiązek zażądania od Kupującego uzupełnienia dokumentów w możliwie najkrótszym terminie. Termin jest od tego dnia wstrzymywany aż do czasu dostarczenia przez Kupującego wymaganych dokumentów.

6.17 Reklamacja musi zatem zawierać datę dostawy produktu, numer faktury, dowodu dostawy, rodzaj produktu łącznie z numerem identyfikacyjnym produktu, o ile taki zawiera, reklamowaną ilość, opis wady i żądanie Kupującego, adres do wysyłki rozpatrzonej reklamacji oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail).

6.18 W związku ze zgłoszeniem reklamacji Sprzedający wyda Kupującemu pisemne potwierdzenie, w którym poda, kiedy Kupujący zgłosił reklamację, co jest przedmiotem reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji domaga się Kupujący. Przez potwierdzenie pisemne rozumie się również potwierdzenie za pośrednictwem wiadomości e-mailowej.

6.19 Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający wyda Kupującemu potwierdzenie, w którym będzie podana data i sposób rozpatrzenia reklamacji, potwierdzone ewentualnie przeprowadzone naprawy i czas trwania naprawy, ewentualnie zostanie uzasadnione odrzucenie reklamacji.

6.20 Kupujący ma prawo do zapłaty zasadnie poniesionych kosztów związanych ze zgłoszeniem reklamacji. Prawo do zwrotu tych kosztów Kupujący musi zgłosić do jednego (1) miesiąca po upływie terminu, w którym należy zawiadomić o wadzie.

7 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

7.1 Sprzedającyzastrzega sobie prawo własności do dostarczonych wyrobów aż do chwili zapłacenia wszystkich należności powstałych przy działalności gospodarczejSprzedającego, do których Sprzedającyma prawo w odniesieniudo Kupującego (dalej tylko „Wyrób z wyłączeniem własności“).

7.2 W przypadku, gdy Produkt z zastrzeżeniem własności zostanie przetworzony przez Kupującego na nową rzecz, doszło do przetworzenia dla Sprzedającego. Przetwarzany towar jest uważany za Produkt z zastrzeżeniem własności.

7.3 W przypadku, gdy dostarczony produkt będzie przetwarzany wraz z innym produktem nienależącym do Sprzedającego lub zostanie z nim połączony czy też zmieszany, Sprzedający staje się współwłaścicielem nowej rzeczy lub zmieszanego materiału z udziałem nitp. stawie stosunku wartości dostarczonego przez Sprzedającego produktu w odniesieniu do innego produktu w chwili przetworzenia lub zmieszania. W przypadku, gdy dojdzie do wygaśnięcia prawa własności Sprzedającego do wyrobu w konsekwencji połączenia lub zmieszania produktu, Kupujący przenosi na Sprzedającego prawo własności do nowej formy produktu lub nowej rzeczy, która należała już do Kupującego, w zakresie wartości księgowej produktu z zastrzeżeniem własności, a równocześnie tę nową rzecz będzie bezpłatnie przechowywać dla Sprzedającego. Tak powstałe prawa współwłasności odnoszą się do produktu, który jest uważany za Produkt z zastrzeżeniem własności.

7.4 Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, Kupujący ma prawo sprzedać produkt osobom trzecim tylko w przypadku, gdy Sprzedający nie rejestruje żadnej należności ze strony Kupującego ze zwłoką w zakresie zapłaty dłuższą niż 30 dni.

7.5 Jeśli zwłoka Kupującego z zapłatą zobowiązania wobec Sprzedającego przewyższy 30 dni, Kupujący jest zobowiązany do dokonania cesji przyszłych należności ze sprzedaży produktów lub ceny dzieła na rzecz Sprzedającego. Sprzedający jest upoważniony do zgłoszenia tego faktu osobie trzeciej po tym, jak Kupujący znajdzie się w stanie zwłoki. Cesja jest tymczasowa i pełni rolę zabezpieczenia. Na wniosek Sprzedającego, Kupujący ma obowiązek bezzwłocznego informowania osób trzecich o cesji należności na Sprzedającego – jeżeli tego nie uczyni sam Sprzedający – i przekazania Sprzedającemu informacji oraz materiałów potrzebnych do windykacji należności.

7.6 egzekucji majątku czy innym ograniczeniu ze strony osób trzecich Kupujący musi bezzwłocznie informować Sprzedającego. Kupujący pokrywa wszelkie koszty poniesione na usunięcie takiej ingerencji lub transport powrotny Produktu z zastrzeżeniem własności, jeśli nie zostaną one opłacone za pośrednictwem strony trzeciej.

7.7 Jeżeli Kupujący znajdzie się w stanie zwłoki z płatnością, Sprzedający ma prawo odebrać Produkt z zastrzeżeniem własności z powrotem i w tym celu ma także prawo ewentualnie wejść do pomieszczeń biurowych Kupującego lub do pomieszczeń jego partnera handlowego.

7.8 Jeśli przepisy o zastrzeżeniu prawa własności czy cesji należności tak, jak określają to niniejsze Warunki handlowe, w kraju, na którego terytorium znajduje się produkt, nie są prawnie obowiązujące, za uzgodnione uważa się środki zabezpieczające, które odpowiadają zastrzeżeniu prawa własności czy cesji należności w danym kraju. W przypadku, gdy w niniejszym punkcie wymagane jest współdziałanie Kupującego, Kupujący ma obowiązek podjęcia wszelkich środków, które są wymagane do uzasadnienia i uzyskania przedmiotowych praw.

8 SKŁAD KONSYGNACYJNY

8.1 Sprzedający może w porozumieniu zKupującym urządzić u Kupującegomagazyn konsygnacyjny, do którego dostarcza wyrobyprzeznaczone dlaKupującegoalbodo dalszej sprzedaży klientom końcowym. Wyroby dostarczone domagazynu konsygnacyjnegopozostająmajątkiemSprzedającego.

8.2 Kupujący ma obowiązek prowadzić skład konsygnacyjny z zachowaniem należytej staranności podmiotu prowadzącego skład w rozumieniu § 2415 i nast. Kodeksu cywilnego, równocześnie Kupujący zobowiązuje się do wszystkich obowiązków, które ustawa nakłada nitp. miot prowadzący skład, zarówno w odniesieniu do przechowywanych produktów, jak i Sprzedającego.

8.3 Należyta staranność odpowiada zwłaszcza rodzajom produktów dostarczanych do składu konsygnacyjnego. Odpowiedzialność za stan (zwłaszcza przestrzeganie terminu zdolności przechowalniczej podanego na opakowaniu produktu lub w karcie technicznej), ilość, kradzież i zbycie produktów przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia produktów. Przez chwilę dostarczenia produktów dla potrzeb niniejszego artykułu rozumie się chwilę przyjęcia produktów do ewidencji składu konsygnacyjnego.

8.4 Sprzedający dostarcza produkty do składu konsygnacyjnego nitp. stawie zamówienia Kupującego lub wedle własnego uznania, ewentualnie w oparciu o te dwa kryteria. Produkty, które będą dostarczane do składu konsygnacyjnego, Kupujący potwierdza w dokumencie przeniesienia magazynowego. Dokument przeniesienia magazynowego to dokument informujący, jakie produkty znajdowały się lub znajdują się w składzie konsygnacyjnym.

8.5 Kupujący ma obowiązek przekazania sprzedającemu do 5. dnia każdego miesiąca kalendarzowego pisemnego zestawienia produktów sprzedanych ze składu konsygnacyjnego. Nitp.stawie pisemnego zestawienia Sprzedający wystawia Kupującemu fakturę VAT, którą Kupujący ma obowiązek opłacić do czternastu dni od dnia jej doręczenia. Produkty podane w miesięcznym wykazie produktów sprzedanych ze składu konsygnacyjnego uważa się za produkty kupione przez Kupującego

8.6 Ponad ramy obowiązków Kupującego stosownie do poprzedniego artykułu, Sprzedający ma prawo zażądać kiedykolwiek informacji o stanie składu konsygnacyjnego – ilościach i wykazie produktów, a Kupujący ma obowiązek udzielić mu takich informacji do trzech (3) dni roboczych od dnia otrzymania danego wniosku.

8.7 Oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest w tym przypadku składana wraz z przyjęciem produktów do składu konsygnacyjnego Kupującego i jest przyjmowana przez Kupującego wraz z wydaniem produktów ze składu konsygnacyjnego. Umowy kupna-sprzedaży są rozliczane zawsze z dołu i łącznie za miniony miesiąc zgodnie z poprzednim artykułem.

8.8 Jeżeli Kupujący nie przekaże Sprzedającemu zestawienia sprzedanych produktów, Sprzedający ma prawo wyłącznie wedle własnego uznania jednostronnie naliczyć w fakturze wszystkie produkty lub część produktów dostarczonych do składu konsygnacyjnego Kupującemu, zaś Kupujący ma obowiązek opłacenia takiej faktury. W takim przypadku obowiązuje zasada, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta na wszystkie produkty lub określoną część produktów w składzie konsygnacyjnym.

8.9 Sprzedający ma prawo zażądać zwrócenia wszystkich lub części produktów umieszczonych w składzie konsygnacyjnym bez zbędnej zwłoki (najpóźniej do dziesięciu dni) na koszt Kupującego i adres określony przez Sprzedającego, przy czym ewentualne koszty Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu, zaś Kupujący ma obowiązek opłacenia takiej faktury Sprzedającego.

8.10 Sprzedający ma prawo do fizycznej kontroli (inwentaryzacji) składu konsygnacyjnego i ma prawo żądać wyjaśnienia ewentualnych różnic w zakresie stanów magazynowych produktów. Jeśli złożone wyjaśnienia dotyczące ewentualnych różnic nie będą satysfakcjonujące i udokumentowane, Sprzedający ma prawo postępować w taki sam sposób, jakby wykaz sprzedanych produktów zgodnie z poprzednim ustępem nie został złożony. Temu odpowiada również obowiązek Kupującego.

8.11 W przypadku przekroczenia okresu zdolności przechowalniczej produktów lub w przypadku przekroczenia czasu przechowania dwanaście (12) miesięcy, Sprzedający ma prawo naliczyć cenę sprzedaży takich produktów Kupującemu, zaś Kupujący ma obowiązek opłacenia faktury.

8.12 W przypadku, gdy Sprzedający lub jego przedstawiciel nie zostanie wpuszczony do wszystkich pomieszczeń składu konsygnacyjnego lub jeśli Kupujący nie wyda Sprzedającemu towaru ze składu konsygnacyjnego, Sprzedający ma prawo domagać się od Kupującego kary umownej w wysokości 5000,00 CZK za każdy dzień naruszenia takiego obowiązku. Termin płatności kary umownej wynosi 3 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty wysłanego przez Sprzedającego Kupującemu. Zapłata kary umownej przez Kupującego nie ma wpływu na roszczenia Sprzedającego w zakresie rekompensaty za szkody powstałe przez naruszenie obowiązków, za które nałożono karę umowną, w tym szkód wykraczających poza karę umowną.

8.13 W przypadku, gdy Kupujący zakłada skład konsygnacyjny, ma on obowiązek zapewnienia na koszt własny dla potrzeb prowadzenia składu frezu do najazdów typu frez trzpieniowy do rowków.

9 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

9.1 Kupujący nie może scedować ani przenieść swoich należności, praw, długów czy obowiązków wynikających z niniejszych Warunków handlowych ani umowy kupna-sprzedaży bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

9.2 Kupujący nie może wykorzystać do zabezpieczenia swoich należności wobec Sprzedającego prawa zatrzymania w odniesieniu do produktu Sprzedającego.

9.3 W przypadku wystąpienia wad w produkcie obowiązek Kupującego polegający na zapłacie ceny kupna pozostaje bez zmian.

9.4 Jeżeli Kupujący jest podmiotem zagranicznym, niniejszym zobowiązuje się do tego, że w przypadku wywozu dostarczonych produktów poza terytorium Republiki Czeskiej, produktami będzie się rozporządzać tylko na terenie kraju siedziby Kupującego.

9.5 Wszelkie bonusy, rabaty, zniżki, przedłużenia okresu płatności i inne benefity obowiązują tylko jeśli wszystkie zobowiązania Kupującego zostaną pokryte w uzgodnionym terminie płatności

10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

10.1 Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny kupna do 10 dni od dnia terminu płatności lub jeśli nie odbierze produktu do 30 dni od wezwania do odbioru, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z dniem zawiadomienia Kupującego o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Odstąpienie takie nie ma wpływu na prawo do odszkodowania ani kary umowne.

11 INFORMACJE DLA KONSUMENTA

11.1 Konsumentem jest każda osoba jako Kupujący, który poza ramami swojej działalności gospodarczej lub poza ramami samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera umowę ze Sprzedającym lub w jakikolwiek inny sposób dokonuje z nim czynności prawnych.

11.2 Konsument może skorzystać z prawa związanego z wadą. która wystąpi w produktach, przez dwadzieścia cztery miesiące od ich odbioru.

11.3 Reklamacja, łącznie z usunięciem wady, zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia, o ile Sprzedający i Kupujący nie uzgodnią dłuższego terminu.

11.4 W przypadku spornej reklamacji, Sprzedający zadecyduje o jej przyjęciu do trzech dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.

11.5 W przypadku pozasądowego rozstrzygania skarg, Kupujący może się skontaktować z nami pisząc na nasz e-mail: info@fortemix.cz; otrzymanie skargi Kupującego Sprzedający potwierdza w odpowiedzi na e-mail Kupującego; informację o rozpatrzeniu skargi Kupującego Sprzedający wysyła następnie także na e-mail Kupującego.

11.6 W przypadku, gdy pomiędzy Sprzedającym i konsumentem powstanie spór konsumencki na tle umowy kupna-sprzedaży, którego nie uda się rozstrzygnąć nitp.stawie wzajemnego porozumienia, konsument może zgłosić wniosek o pozasądowe rozwiązanie takiego sporu do określonego podmiotu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce), Inspektorat Centralny – Dział ADR (Ústřední inspektorát – oddělení ADR), z siedzibą Štěpánská 15, 120 00 Praga 2, e-mail: adr@coi.cz, strona internetowa: adr.coi.cz.

12 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

12.1 Sprzedający jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO“).

12.2 Sprzedający w związku z niniejszymi Warunkami handlowymi przetwarza i przechowuje w warunkach i granicach określonych przez obowiązujące regulacje prawne, zwłaszcza zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dane osobowe podmiotów danych w celu realizacji umowy.

12.3 Dane osobowe podmiotu danych są przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, e-mail, numer telefonu.

12.4 Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędnie konieczny do zapewnienia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z realizacji umowy.

12.5 Podmiot danych może kontaktować się ze Sprzedającym odnośnie do przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego.

12.6 Dane osobowe udzielone przez podmiot danych Sprzedający udziela innym osobom fizycznym lub prawnym, organom władzy publicznej lub innym podmiotom, tylko w uzasadnionych przypadkach, na przykład jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sprzedający nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

12.7 Dane osobowe podmiotu danych są przetwarzane również w sposób automatyczny w formie elektronicznej. Podmiot danych ma prawo zażądać od Sprzedającego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych. Podmiot danych ma prawo do tego, aby Sprzedający, bez zbędnej zwłoki, skorygował niedokładne dane osobowe, które go dotyczą. Przy uwzględnieniu celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, również poprzez przekazanie dodatkowego oświadczenia. Podmiot danych ma prawo do tego, aby Sprzedający bez zbędnej zwłoki skasował dane osobowe, które dotyczą danego podmiotu danych, zaś Sprzedający ma obowiązek skasowania danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli występuje któraś z przesłanek określonych w RODO. Podmiot danych ma prawo do tego, aby Sprzedający ograniczył przetwarzanie danych osobowych w przypadkach określonych przez RODO. Podmiot danych ma prawo

12.8 zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą. Podmiot danych ma prawo uzyskać dane osobowe, które go dotyczą i których udzielił Sprzedającemu w usystematyzowanym, powszechnie używanym, czytelnym formacie maszynowym, jak również ma prawo, by przekazać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Sprzedającego, w przypadkach określonych w RODO. Jeśli podmiot danych przypuszcza, że doszło do naruszenia przepisów prawa w związku z ochroną jego danych osobowych, ma on prawo złożyć skargę w którymś z urzędów nadzorczych. Urzędem nadzorczym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů).

13 ZACHOWANIE POUFNEGO CHARAKTERU INFORMACJI

13.1 Strony umowy uzgodniły, że dla potrzeb niniejszych Warunków handlowych wszelkie informacje udzielone Kupującemu przez Sprzedającego (bez względu na to, czy zostały przekazane ustnie, pisemnie czy też w jakiejkolwiek innej formie, łącznie z danymi elektronicznymi itp.) w ramach stosunku umownego podlegają ochronie i są uważane za informacje poufne (zw. dalej „Informacjami poufnymi“). Informacje poufne uważa się za tajemnicę handlową w rozumieniu przep. § 504 Kodeksu cywilnego.

13.2 Kupujący zobowiązuje się, że:

a) będzie przechowywać w tajemnicy Informacje Poufne i nie udostępniInformacji Poufnych albo jakiejkolwiek ich częścidowolnej, dalszej osobie, jeżelido udostępnieniaInformacji Poufnych nie będzie mieć wcześniejszej, pisemnej zgodySprzedającego;

b) zastosuje wszelkie środki niezbędnego do tego, aby nie doszło do ujawnienia Informacji poufnych, jak również ryzyka nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek Informacji poufnych czy ich wykorzystania przez osobę trzecią;

c) nie złoży wobec innych podmiotów żadnych deklaracji dotyczących treści poprawności czy innych aspektów Informacji poufnych;

d) wykorzysta Informacje poufne wyłącznie w związku ze swoimi uprawnieniami wynikającymi z niniejszych warunków handlowych, tj. do swoich potrzeb własnych; Kupujący zobowiązuje się zwłaszcza do tego, że Informacji poufnych nie wykorzysta do swojej własnej działalności gospodarczej, inwestycyjnej czy innej działalności.

14 ZACHOWANIE POUFNEGO CHARAKTERU INFORMACJI

14.1 Sprzedający może w odpowiednim zakresie zmienić Warunki handlowe. O tym fakcie ma on obowiązek bezzwłocznie poinformować Kupującego na swojej stronie internetowej. Umowy kupna-sprzedaży, których treść tworzą niniejsze Warunki handlowe, podlegają treści Warunków handlowych obowiązujących i ważnych w czasie zawarcia umowy kupna-sprzedaży, o ile Kupujący i Sprzedający nie uzgodnią inaczej.

14.2 Jeżeli któreś z zapisów przestaną obowiązywać czy stracą ważność z powodu zmiany przepisów prawa lub z innych powodów, pozostałe zapisy w dalszym ciągu obowiązują, o ile nie koliduje to z ich celem i jeśli nie są to zapisy, których nie można oddzielić od pozostałej treści warunków handlowych.

14.3 Warunki handlowe podlegają prawu Republiki Czeskiej i wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powiatowy (Okresnísoud) w miejscowości Ostrava lub Sąd Okręgowy (Krajskýsoud) w miejscowości Ostrava. Jeżeli niniejsze Warunki handlowe mają inną wersję językową niż wersja czeska, wiążąca jest treść w języku czeskim.

14.4 Jeżelistosunek oparty o umowękupnazawiera elementmiędzynarodowy, to taki stosunek kieruje się prawem czeskim.

14.5 Prawa Sprzedającego wynikające z odpowiedzialności za szkodę lub z innych zapisów Warunków handlowych, które w związku ze swoim charakterem mają obowiązywać także po wygaśnięciu Umowy kupna-sprzedaży, po jej wygaśnięciu w dalszym ciągu obowiązują i są wykonalne.

14.6 Sprzedający i Kupujący są zobowiązani do tego, by w ramach swoich możliwości postępować w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne szkody, straty czy zagrożenia.

Aktualne warunki handlowe obowiązujące od 1 września 2020 w formacie pdf można pobrać klikając na link tutaj.

Próbka podłogi

Chcę próbkę