Potrzebujesz porady w doborze płytek? Zadzwoń +48 517 114 290
PRÓBKA PODŁOGI

Reklamacje i zwroty towaru

1 Kupujący ma możliwość zamiast procedury opisanejw artykule 2 Warunków handlowych zastosować w celu zawarciaumowy kupna ze Sprzedającym e-shop Fortelock (dalej tylko jako „E-shop“). W takim przypadku nieaplikuje się artykułu 2 Warunków handlowych, ale zawieranieumowy będzie się kierować tym artykułem – artykułem 3. Definicje wymienionew artykule 2 będą jednak stosowane i w tymartykule w niezmienionej postaci. W dalszych punktach postanowienia Warunków handlowych pozostają niezmiennei są aplikowane, jeżeli to możliwe. W przypadku rozbieżności między tym artykułem (artykułem 3), ewentualniejegoposzczególnymi postanowieniami i innymi postanowieniami Warunków handlowych, w przypadkuzakupu przez E-shop pierwszeństwo aplikacji mająpostanowienia podane w tym artykule.

2 Cała prezentacja towaru, znajdująca się w E-shopie ma charakter informacyjny, a Sprzedającynie ma obowiązku zawrzećumowy kupnadla tego towaru. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnegonie stosuje się.

3 E-shop zawiera informacje o towarze i to łącznie z podaniem cen poszczególnychtowarów. Ceny towarusąpodawane łącznie zpodatkiemod wartości dodanej. Ceny towarupozostają ważne w czasie, kiedysąwyświetlane w internetowym interfejsie e-shopu. Tympostanowieniem nie jest ograniczona możliwośćsprzedającego do zawarciaumowy kupnana indywidualnie ustalonych warunkach.

4 E-shop zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawątowaru. Te informacje obowiązujątylkow przypadkach, kiedytowarjest doręczanyw ramachterenu określonego przy danymtowarze w E-shopie.

5 Propozycja zawarciaumowy jest w trybie E-shopu wykonywana tak, że Kupującywkłada do koszyka wymaganytowar, a następnie wypełnia formularz zamówienia w E-shopie. Tak złożona oferta Kupującego jest zawsze nową ofertą zawarciaumowy inigdy nie możebyćuważana za przyjęcie oferty w znaczeniupostanowień § 1740 ust. 2 i 3 Kodeksu cywilnego. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

a) zamawianym towarze;

b) Kupującym i adresie doręczenia;

c) sposobie zapłacenia ceny kupna towaru, dane o wymaganym sposobie doręczeniazamawianego towarui;

d) informacje o kosztach związanych z dostarczeniem towaru.

6 Sprzedającyprzyjmuje ofertę przezwysłanie e-maila potwierdzającego akceptację zamówienia na adres, któryKupującypodał w formularzu zamówienia. Załącznikiem potwierdzającego e-maila jest zawsze faktura zaliczkowa.

7 Przez wysłanie potwierdzającego e-maila zgodnie z poprzednim artykułem dojdzie do zawarciaumowy kupna zgodnie zpostanowieniami § 2079 Kodeksu cywilnego.

8 Sprzedającyzastrzega sobie prawo odrzucenia ofertyKupującego. W takim przypadkuwysyłaKupującemu e-mail z uzasadnieniem odrzucenia, ewentualnie z nową, alternatywną ofertą. W takim przypadkuumowa kupna jest zawarta e-mailowym potwierdzeniem nowej ofertyprzez Kupującego. Kupujący ma prawo odrzucić następną ofertę bez uzasadnienia.

9 Dodatkowe zmiany w zawartejumowiekupna można wykonaćtylko po wzajemnym porozumieniustron umowy i to w formie pisemnej. Za formnąpisemną w tym znaczeniuuważa się e-mail.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA PRZYZAKUPIE PRZEZ E-SHOP

10 Zgodnie z § 1837 Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowykupna, jeżeli przedmiotem jesttowar, który był przystosowany zgodnie z życzeniemKupującego (na przykładnadruk) albo, który podlega szybkiemu zepsuciuiw przypadku, gdytowar był po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszany z innymtowarem.

11 Jeżeli nie chodzi o przypadekpodany w poprzednim artykulealbo o inny przypadek, kiedynie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma – jeżeli jest konsumentem – zgodnie zpostanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, prawo odstąpić od umowy kupna i to do czternastu (14) dni od odebraniatowaru, przy czymw przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajówtowarualbo dostarczenie kilku części, ten termin zaczyna biec od dnia odebrania ostatniej dostawytowaru. Odstąpienie od umowy kupna musibyćdo Sprzedającego wysłane w terminiepodanym w poprzednim zdaniu. Do odstąpienia od umowy kupna kupującymoże wykorzystać wzór formularza udostępniony przez Sprzedającego, który stanowi załącznik Warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna, kupującymoże wysłać między innymi na adres zakładuSprzedającego albo na adres poczty elektronicznejsprzedającego info@fortemix.cz.

12 W przypadkuodstąpienia od umowy kupna według poprzedniego artykułu, umowa kupna jest unieważniona od początku. Towarmusibyćzwrócony Sprzedającemu do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli kupującyodstąpi od umowykupna, ponosi koszty związane ze zwrotemtowaruSprzedającemu i to również w tym przypadku, kiedytowarze względu na swój charakter nie może być zwrócony zwykłą przesyłką pocztową.

13 W przypadkuodstąpienia od umowy wedługart. 3.11. Warunków handlowych Sprzedającyzwraca środki pieniężneprzyjęte od Kupującego do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego i to w taki sam sposób, w jakiSprzedającyje przyjął od Kupującego. Sprzedający jest również upoważniony do zwrotukwot przekazanychprzez Kupującego jużprzyzwrocietowaruprzez Kupującego lub w inny sposób, jeżeliKupującyzgodzi się z tymi w związku z tym nie powstaną dlaKupującego dodatkowe koszty. JeżeliKupującyodstąpi od umowykupna, Sprzedającynie ma obowiązku zwróceniaKupującemuprzyjętychśrodków pieniężnychwcześniej, niżKupującyzwróci mu towar.

14 Prawo do rekompensaty szkody powstałej wtowarze, Sprzedającymoże jednostronniezaliczyć przeciwko roszczeniuKupującegoo zwrot cenykupna.

Próbka podłogi

Chcę próbkę