Voucher do kina

1. Ogólne informacje

Program bonusowy – Podsumowanie kwalifikacji nagród dla klientów /rekomendacji
Nagroda – kupon / voucher do dowolnego multipleksu CinemaCity Polska
Fortemix – Dostawca nagrody: Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, 739 21 Paskov.
Przedstawiciel nagród: Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa
Zakres czasowy akcji: 15. 08. – 30. 11. 2018
Nagroda dla klientów w Polsce
Klient: osoba, która kupiła płytki podłogowe Fortelock w sklepach partnerskich, e-sklepie lub bezpośrednio od producenta.
Polecający: Osoba, która poleca zakup płytek podłogowych Fortelock w swoim otoczeniu, znajomym, na podstawie potwierdzenia dokonanego zakupu.

2. Zasady wynagradzania

Nagroda dla klientów / polecających, którzy:

a) Otrzymali voucher w ramach złożonego zamówienia. Na podstawie liczby zakupionych płytek (więcej niż 200 sztuk).
b) Na podstawie zakupu podłogi Fortelock przez znajomego, który udowodni zakup, tak aby można było potwierdzić fakt rekomendacji płytek.

2.1 Uczestnictwo i aktywacja vouchera

a) Jeśli klient otrzyma voucher w ramach swojego zamówienia, należy go aktywować, jeśli jest zainteresowany. Otrzymany voucher nie jest od razu ważny i nie można go od razu użyć w sieci multikin.

Aby aktywować voucher, konieczne jest spełnienie wszystkich warunków wskazanym na voucherze:

przesłanie poniższych informacji na voucher@fortelock.pl tzn.:

  • Opinii, jak przebiegał montaż podłogi.
  • Ile m2 podłogi zostało zamontowanych i w jakich pomieszczeniach?
  • Przesłanie zdjęcia nowej podłogi.

Po spełnieniu wszystkich trzech warunków, voucher zostanie wysłany klientowi w formie elektronicznej, który można wydrukować. Alternatywnie, klient może użyć otrzymanego e-mailem kodu na przesłanym voucherze.

Jeśli którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony, klient może skontaktować się za pośrednictwem e-maila z firmą Fortemix  z  prośbą o uzupełnienie informacji Jeśli klient nie dostarczy żadnych informacji, nie będzie mógł otrzymać nagrody.

b) Polecający, który będzie zainteresowany otrzymaniem nagrody za rekomendację, musi przesłać szczegóły zamówienia na voucher@fortelock.pl, za pośrednictwem kupującego płytki, tak aby można było zidentyfikować zamówienie i udowodnić fakt rekomendacji.

Poniższe informacje można znaleźć w polu wyszukiwania:
– Imię i nazwisko klienta / firmy
– Adres dostawy
– Nazwa dystrybutora / sklepu / e-sklepu, w którym zamówienie zostało złożone
– Data zamówienia
– Liczba sztuk i kolor podłogi

Ewentualnie prześlij potwierdzenie zamówienia e-mailem.

Przesłane dane zostaną porównane z parametrami zamówienia. Jeśli informacja zostanie skompletowana, klient otrzyma nagrodę, voucher do kina, w formie elektronicznej, który można wydrukować.

Nagroda zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany adres e-mail w związku z zapytaniem o nagrodę. Fortemix ma prawo skontaktować się z wybranymi osobami, aby uzupełnić informacje. Jeżeli pomimo starań z obydwu stron zamówienie nie zostanie zidentyfikowane, nagroda nie zostanie przyznana.

2.2  Ważność vouchera

Aktywny voucher z ważnym kodem należy przedstawić w kasie w Cinema City.
Voucher można aktywować do 30 listopada 2018 r.
Aktywowany voucher  jest ważny do 31 grudnia 2018 r.
Dotyczy filmów 2D wg repertuaru kinowego.
Ważny w sieci kin CinemaCity – Polska zgodnie z informacją na voucherze.

2.3 Warunki używania przesłanych zdjęć

Wysyłając zdjęcie, klient potwierdza, że:

a) jest autorem zdjęcia pod warunkiem, że zdjęcie to jest oryginalne, nie jest sztucznie przetwarzane, retuszowane itd.,
b) fotografie zostały wykonane w związku z oferowaną nagrodą, jak określono powyżej,
c) publikując fotografię na stronie Fortemix, Fortelock  Fortemix nie bierze żadnej odpowiedzialności za osoby trzecie, które są przedstawione na zdjęciu,
d) publikując fotografię na Fortelock, Fortemix czy innych mediach, nie zostaną naruszone nieuprawnione prawa autorskie czy inne prawa lub uzasadnione interesy stron trzecich.

W przypadkach korzystania ze zdjęcia przez Fortemix, klient udziela mu niewyłącznej licencji na wykorzystanie tego zdjęcia do wszystkich jego zastosowań, w nieograniczonym zakresie i z prawem do udzielania pod-licencji. Licencja jest udzielana na całym świecie, na czas autorskich praw majątkowych i bez ograniczeń ilościowych. Fortemix jest uprawniony do wykorzystania fotografii w całości lub w części, nie tylko w jej oryginalnej formie (tj. w której została przekazana), ale także w formie dzieła chronionego prawem autorskim lub nieautorskim wynikającym z ich modyfikacji i innych modyfikacji, tekst, obraz, fotografie, nagrania obrazów lub formy nieautorskie, zawarte w zbiorze utworów o charakterze zarówno autorskim, jak i nieautorskim. W tym celu Fortemix ma prawo do modyfikacji dzieła (zdjęcia) i jego ewentualnej zmiany.

2.4 Warunki uczestnictwa

Fortemix zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakiegokolwiek klienta / polecającego z akcji bonusowej. Decyzja Fortemix jest ostateczna w takich przypadkach i nie można się od niej odwołać.

Fortemix zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wynagradzania w dowolnym czasie i / lub do anulowania akcji bez żądania roszczenia odszkodowawczego przez osobę składającą zażalenie. Fortemix nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z przesyłaniem danych drogą elektroniczną. W przypadku wątpliwości, co do spełnienia warunków nagradzania indywidualnych klientów / polecających, ciężar dowodu spoczywa na klientach / polecających.

2.5 Ochrona danych osobowych

W ten sposób,  firmie Fortemix klienci/polecający dostarczają dane osobowe oraz udzielają zgody na przetwarzanie i zarządzanie dostarczonymi danymi do celów na warunkach określonych poniżej.

Zalecający  potwierdza również, że dane osobowe w ramach zalecanej umowy zostały uzyskane za zgodą właściciela umowy i jest upoważniony do ujawnienia go firmie Fortemix.

Wszystkie dane osobowe, które zostaną dostarczone firmie Fortemix, będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiednimi standardami Unii Europejskiej.

Dane osobowe to informacje, które mogą zidentyfikować klienta / polecającego jako żyjącą osobę, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami:

Imię / nazwisko
Adres dostawy zamówienia
Adres e-mail
Numer telefonu
Dalsze informacje identyfikujące zamówienie oraz kontrakty

Ta lista nie jest wyczerpująca i może być na bieżąco aktualizowana.

Do czego są wykorzystywane informacje

Udzielanie informacji, nagród lub usług  w ramach świadczonych usług i informacji, dla których Fortemix zakłada, że strona polecająca / klient może być zainteresowany obiegiem materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który udostępnił.

Bezpieczeństwo

Fortemix zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub nieautoryzowanemu ujawnieniu, wprowadzono odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zapobiegające procedury w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji. Klient / Polecający  wyraża zgodę na systematycznie zarządzanie udostępnionych danych za pomocą środków automatycznych. Wszystkie informacje, które udostępniamy, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Poniżej informujemy o prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, a mianowicie:

Prawo dostępu do ich danych osobowych;
Prawo do poprawy danych osobowych;
Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z konkretną sytuacją klienta;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie;
Prawo do złożenia zażalenia w związku z przetwarzaniem danych osobowych w GIODO Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa kancelaria@giodo.gov.pl

Jeśli okaże się, że Fortemix przetwarza dane osobowe, które są niezgodne z ochroną interesu prywatnego i osobistego lub z naruszeniem odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, w szczególności, gdy dane osobowe są niedokładne w celu przetwarzania, można zażądać od firmy Fortemix dodania, poprawy, zablokowania lub usunięcia danych osobowych. Zgodę można wycofać, pisząc na w info@fortemix.cz lub tradycyjną pocztą na Fortemix Ltd., Kirilovova 812, Paskov, 739 21.  Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje o trwającej akcji dostępne pod adresem: www.fortelock.pl/informacje/voucher